Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 22 czerwca 2024
Imieniny: Paulina, Jan, Tomasz
pochmurno
21°C

Kontrola nieruchomości niezamieszkałych w Gminie Kowal

Wójt Gminy Kowal informuje, że na podstawie art. 6 ust. 5a i 5aa  w związku  z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399 j.t.) obowiązani do okazania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych są właściciele nieruchomości niezamieszkałych w tym między innymi przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gminy Kowal oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zgodnie z zapisem przywołanym w powyższej ustawie właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy są zobligowani do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, który wpisany jest  do Rejestru Działalności Regulowanej wykaz dostępny na stronie internetowej:

https://ugkowal.bip.net.pl/kategorie/158-rejestr-dzialalnosci-regulowanej/artykuly/604-rejestr-dzialalnosci-regulowanej?lang=PL

Na terenie Gminy Kowal systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte wyłącznie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Określona w umowach częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji powinna być zgodna z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowal t.j.:

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz raz na miesiąc w okresie od 1 listopada do 31 marca;

- papier - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;

- szkło - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;

- metal, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

- bioodpady - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz raz na miesiąc w okresie od 1 listopada do 31 marca.

Zgodnie z art. 6j ust. 4a w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałych – wówczas należy złożyć stosowne oświadczenie.

Powiadomienie gminy o ww. okolicznościach pozwoli na zweryfikowanie przypadków,   w których obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych nie jest wymagany.

Każde złożone oświadczenie będzie szczegółowo weryfikowane pod kątem możliwości wytwarzania odpadów.

W przypadku, gdy dana nieruchomość podzielona jest na część mieszkalną oraz na działalność gospodarczą, wówczas właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania opłaty w tut. Urzędzie Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – co do części dotyczącej nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją oraz zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – w części dotyczącej nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza i wytwarzane są odpady komunalne.

Zgodnie z  art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. Wobec czego właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani  są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów oraz dowodów uiszczenia opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Jednocześnie informuje, iż zgodnie z art. 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wytwórcy odpadów komunalnych są zobowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowal oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia z dnia 10 maja 2021 r. Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r. poz. 906).

Dodatkowo informuję, że wypełniając obowiązek nałożony na gminę przepisami ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kowal, którzy nie mają jeszcze zawartej umowy na odbiór odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej bądź właściciele nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są  tego dokonać niezwłocznie. Brak aktualnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą będzie skutkować dla przedsiębiorcy:                                               

−  nałożeniem kary grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy);                       

− wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną  (art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399 j.t.).

- Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowal przyjętym uchwałą nr XXIX/195/22 Rady Gminy Kowal z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowal (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r., poz. 497) zmienionej Uchwałą nr XLI/267/23 Rady Gminy Kowal z dnia 26 stycznia 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowal (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r., poz. 729).

- Zarządzenie nr 20/2024 Wójta Gminy Kowal z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie planu kontroli na rok 2024 w zakresie realizacji przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.