Gmina Kowal
Powróć do: strona główna

Dla Mieszkańca

 

URZĄD GMINY W KOWALU

ul. Piwna 33

87-820 Kowal 
e-mail: urzad@gmina-kowal.pl

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek od 7:30 do 15:30

wtorek od 7:30 do 17:00

środa od 7:30 do 15:30

czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:00

 

telefon: 54 284-22-52

fax: 54 284-23-63

 

Skrzynka podawcza ePUAP - /gmina_kowal/skrytkaESP

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kowal

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Urząd Gminy w Kowalu informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Urząd Gminy w  Kowaluul. Piwna 33, 87-820 Kowal,
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy,  a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres poczty elektronicznej inspektor@cbi24.pl
  3. 3.      Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub zawartych umów.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Kowalu;

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych    w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

-   dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-   osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-   dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-   przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-   Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-   przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

-   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-   zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

-   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

  1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Urząd Gminy w Kowalu powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Pana Krzysztofa Kiełbasę, krzysztof.kielbasa@cbi24.pl

 

Pliki do pobrania:

Statut
Format: pdf, 1.41 MB
Regulamin organizacyjny.pdf
Format: pdf, 3.56 MB
Struktura Organizacyjna Urzędu.pdf
Format: pdf, 58.17 kB