Gmina Kowal
Powróć do: Inwestycje 2017

Wspieranie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Po raz pierwszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Kowal ubiega się o dofinansowanie przedsięwzięcia obejmującego zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, realizowanej na potrzeby mieszkaniowe.

Beneficjentami programu,  mogą być tylko osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Zgodnie z założeniami samorządu gminy Kowal, koszt jaki ponosi mieszkaniec to 5 tys. zł przy montażu instalacji o mocy 3kV, na połaci dachowej.  Szacowany całkowity koszt jednostkowy takiej instalacji (z zastosowaniem paneli monokrystalicznych)  kształtuje się w przedziale 22-25 tys. zł.

W przypadku braku możliwości montażu instalacji na dachu (ze względu na pokrycie dachowe z eternitu, słaba konstrukcja dachu, zacienienie), projektant rozważa również montaż instalacji naziemnej. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami po stronie mieszkańca, gdyż rozwiązanie tego typu jest dużo droższe.

Istnieje możliwość montażu większej instalacji max. do 5kV, również przy opcji dopłaty ze strony mieszkańca (szacowany koszt dopłaty będzie wynosił  1700,00 zł. brutto za 1 kV).

Na chwilę obecną  trwa weryfikacja złożonych wniosków oraz opracowywanie indywidualnych dokumentacji projektowych.

Realizacja inwestycji przewidziana jest wiosną 2018 roku.

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych – to jeden z priorytetów ustalonych przez Komisję Europejską na najbliższe lata.