Gmina Kowal
Powróć do: Inwestycje 2017

Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kowal – umowa o przyznanie pomocy podpisana

6 lipca br. w siedzibie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Wójt – Pan Stanisław Adamczyk oraz Skarbnik Gminy – Pani Krystyna Kurzawska podpisali umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pt. „Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kowal”. Inwestycja powstanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W zestawieniu realizacji inwestycji ujęte są:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 28 szt.,

2. Zakup i montaż zestawu do gospodarki osadem ściekowym na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rakutowo,

3. Budowa odcinka gminnej sieci wodociągowej z rur PE 110 – 715 mb,

4. Wymiana zestawu hydroforowego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grabkowo (zestaw czterech pomp zasilających sieć wodociągową).

Sumę kosztów operacji szacuje się na około 840 tyś. zł. Dofinansowanie przyznawane jest w wysokości 63,63 % wartości inwestycji.