Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 14 lipca 2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
pochmurno
15°C

Wnioski o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2023/2024 - składamy do 15.09.2023r.

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO/ZASIŁKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

1.    Stypendia szkolne przysługują:

·         uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

·         wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

·         uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

·         słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.    Stypendium szkolne nie przysługuje:

·         uczniom klas zerowych,

·         uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Kowal.

STYPENDIUM SZKOLNE

1.    Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin:

·         w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

·         w których występuje alkoholizm lub narkomania,

·         niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

2.    Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 600 zł

3.    W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych stypendium może być przeznaczone na częściowe lub całkowicie pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne).

4.    Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

5.    Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

ZASIŁEK SZKOLNY

1. Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności (pożar lub zalanie mieszkania, nagła choroba w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia). Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

2. W pozostałym zakresie dotyczącym zasiłków szkolnych stosuje się zasady właściwe dla stypendiów.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:

·         złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,

·         dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

·         Dołączenie do wniosku zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego realizację obowiązku szkolnego/nauki.

2. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy w Kowal, w pokoju nr 3 (Oświata).

3. Osoby pełnoletnie starające się o stypendium szkolne mogą składać wnioski samodzielnie lub przez upoważnionego pełnomocnika.

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.

2. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury (wystawione na wnioskodawcę i przez niego opisane) i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie od sierpnia 2023 r. i potwierdzające celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

3. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:

OSOBA PRACUJĄCA

·         Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

OSOBA BEZROBOTNA

·         Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).

·         Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE ŚWIADCZEŃ GOPS-u

·         Zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny, inny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego) oraz świadczeń 500+ wypłacanych przez GOPS.

OSOBA POBIERAJĄCA RENTĘ LUB EMERYTURĘ

·         Odcinek emerytury/renty lub decyzja ZUS o przeliczeniu emerytury/renty.

 OSOBA POSIADAJĄCA GRUNTY ROLNE

·         Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Za uzyskany przychód z gospodarstwa rolnego należy przyjąć, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS w sprawie dochodu z gospodarstwa rolnego, w wysokości 345 zł. Wliczamy dochód powyżej 1ha.

OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY

·         Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.

OSOBA OTRZYMUJĄCA INNE STYPENDIA

·         Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.

OSOBA WYKONUJĄCA PRACE DORYWCZE

·         Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

·         Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, nie podlegającego opodatkowaniu.

·         Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny np. świadectwo pracy.

OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

·         Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2022 r. lub oświadczenie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych)

·         Zaświadczenie lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne)

 

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO ZGODNIE Z ZALECENIAMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

W opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej: zakup codziennej odzieży (np. kurtki, sandały, bielizna osobista, rajstopy itp.) nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Taki wydatek może zostać pokryty np. z innych świadczeń leżących w kompetencjach resortu polityki społecznej. 

Wydatki zakwalifikowane do stypendium szkolnego: 

zakup podręczników szkolnych, słowników, atlasów, tablic (matematycznych, chemicznych, fizycznych, astronomicznych), encyklopedii, lektur szkolnych, vademecum, kompendium, map itp. 

zakup artykułów szkolnych (np. zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby, klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, linijka, cyrkiel, kalkulator, tornister, plecak szkolny, torba sportowa, itp.), 

zakup stroju galowego,

 zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego, tj. dres, bluza, spodnie , spodenki, koszulka, strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie itp. zakup obuwia sportowe, klapki na basen, 

zakup stroju ochronnego na praktyki, 

zakup przyborów do nauki zawodu lub odbycia praktyk – niezbędnych w procesie edukacji,

 zwrot kosztów za korzystanie z domowego internetu (za wrzesień-czerwiec danego roku szkolnego) + faktura VAT i dowód opłaty, 

zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. sportowe, muzyczne, językowe, kółka tematyczne) – wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia  w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć, 

zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośrednio z udziałem w treningach w klubie sportowym,  a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem (np. rower dla ucznia trenującego kolarstwo),

 zakup określonego sprzętu muzycznego (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej), 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych: całkowity lub częściowy zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania ucznia albo całkowite lub częściowe sfinansowanie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, zakwaterowanie w internacie lub bursie, 

wyjazd na „zieloną szkołę”, wycieczki o charakterze edukacyjnym organizowane przez szkołę (wymagane pisemne oświadczenie wystawione przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia bądź kopia zbiorczej faktury z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzona przez szkołę), 

zakup tabletu, komputera (stacjonarny, laptop, notebook), pendrive, programów edukacyjnych, oprogramowania, części do komputera (np. monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, myszka, klawiatura, listwa, również papier do drukarki, tusz/toner, inne niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego), naprawa i montaż sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, 

zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko,

 inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia. 

NIE BĘDĄ REFUNDOWANE WYDATKI O CHARAKTERZE NIEEDUKACYJNYM,   w tym m.in.:

· wyżywienie w szkołach, bursach 

· wkładki ortopedyczne 

· sprzęt rehabilitacyjny 

· odzież codziennego użytku (kurtki, bielizna osobista, rajstopy, itp.) 

· zakup mebli, sprzętu gospodarstwa domowego i innego wyposażenia mieszkania, telewizorów, rowerów, rolek, deskorolek, 

· wpłaty składek na Radę Rodziców, Komitet Rodzicielski i na ubezpieczenie dziecka w szkole,

 · koszty instalacji telewizji satelitarnej, koszty utrzymania mieszkania, koszty rehabilitacji,                   

· wyjazd o charakterze wypoczynkowym (rekreacyjnym),

 · rozliczanie opłat za dostęp do sieci Internet za miesiące wakacyjne: lipiec i sierpień, 

· rozliczanie opłat za bilety miesięczne za miesiące wakacyjne: lipiec i sierpień. 

źródło:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.2022.2230 t. j. z dnia z 2022.11.02), 

2.Uchwała nr XXII/155/21 Rady Gminy Kowal z dnia 07.06.2021 r. sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kowal (Dz. Urz. Woj. Kuj- Pom. z  dn. 10.06.2021, poz. 2986).

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.