Gmina Kowal
Powróć do: Dla Mieszkańca

Podatki i opłaty lokalne

L.p.

Podatek od NIERUCHOMOŚCI 2023

Stawka ustalona przez Radę Gminy Kowal

1.


Od gruntów
:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w EGB/1m2

1,00 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi; jezior i zbiorników sztucznych/ 1ha

5,79 zł

c) pozostałe/1m2

0,15 zł

- w tym: przeznaczonych na rekreację i wypoczynek oraz zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego/1m2.

0,61 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego/ 1m2

0,80 zł

2.


Od budynków lub ich części
:

 

a) mieszkalnych/1m2.

0,70 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej /1m2

23,00 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym /1m2

12,00 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń/1m2

5,25 zł

e) pozostałe, w tym:

- przeznaczonych na rekreację i wypoczynek /1m2

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego/1m2.

4,70 zł/ m2

9,71  zł

9,71 zł

 

3.


Budowle:

2% wartości

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie:

1. Gospodarki wodnej i ściekowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Oświaty i kultury, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Sportu, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

4. Wynajmu mieszkań komunalnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwalnia się w podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz budowle służące realizacji statutowych zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w ustawie z dnia 24.08.1991r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2057) z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Uchwała nr XXXIX/252/22 Rady Gminy Kowal z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień

 

 

Podatek rolny:

Rada Gminy obniżyła średnią cenę skupu żyta do 52 zł wskutek czego podatek rolny w 2023 roku wynosił będzie 130 zł za 1 hektar przeliczeniowy dla rolników, którzy posiadają gospodarstwo natomiast dla działkowiczów 260 zł. za 1 hektar przeliczeniowy.

Uchwała nr XXXIX/253/22 Rady Gminy Kowal z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego

Podatek od transportu

Uchwała nr XXXIX/254/22 Rady Gminy Kowal z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych

Podatek leśny:

Przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, stanowiącą podstawę wymiaru podatku leśnego na 2023 rok obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku w kwocie 323,18  za 1m3 co oznacza 71,0996 zł za 1 ha fizyczny